Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt


Som bostadsrättshavare är du medlem i Brf Hasselbacken som äger fastigheterna på Högåsvägen 1-63 i Knivsta kommun, totalt finns 19 st bostadshus innehållande 142 lägenheter. Din lägenhet ägs alltså formellt av bostadsrättsföreningen. Tillsammans med övriga medlemmar har du beslutanderätten över verksamheten. Bostadsrätten representerar också ett förmögenhetsvärde för bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren betalar en årsavgift till föreningen, som delas upp i månadsavgifter. Årsavgiftens storlek beror på föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har av föreningens totala kostnader. Hyresräkningar skickas ut av den ekonomiska förvaltare som föreningen anlitar.


Vem har underhållsansvar för vad?

Grundprincipen i en bostadsrätt är att bostadsrättshavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet och bostadsrättsföreningen har ansvar för underhållet av husen. Föreningens ansvar för husen omfattar såväl det yttre som delar av det inre underhållet. Bostadsrättshavarens underhållsansvar innebär att man i princip ansvarar för allt som finns i lägenheten. Tapeter, golv, köksinredningar, spis, ugn, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, toalettstol, tvättfat, badkar är exempel på sådant som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar.


Gemensamt för både bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen gäller att man måste se om sitt hus, d.v.s. att man sparar till sitt kommande underhåll. Man göra något åt det slitage som förr eller senare uppkommer i fastigheten och lägenheten.


Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för att föreningens organisation, dess ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen fattar även beslut om årsavgifternas storlek och om avgifter för garage och parkeringsplatser. Avgifterna skall ge full täckning för föreningens kostnader och för avsättning till framtida underhåll. Eftersom det är styrelsen som beslutar om årsavgiftens storlek har också styrelsen ansvar för balansen i föreningens ekonomi. Styrelsens protokoll är inte offentliga eftersom ärenden som berör enskilda medlemmar ofta kommer upp på dagordningen.


Föreningsstämman

Medlemmarna kallas årligen till en föreningsstämma, vilken är föreningens högsta beslutande organ. I princip har stämman rätt att fatta beslut i alla frågor och att ge styrelsen instruktioner. Stämman tar ställning till:


tillsättande och entledigande av styrelse och revisorer

ändring av stadgar

styrelsens förvaltning (genom att godkänna förvaltningen och besluta om ansvarsfrihet eller, om förvaltningen inte kan godkännas, avsätta styrelsen).


Nyttjanderätten kan förverkas!

Med detta menas att du kan bli uppsagd för avflyttning och din bostadsrätt återgår till föreningen.

Detta kan inträffa:

Om månadsavgiften inte betalas i tid

Om bostaden utan tillstånd upplåts i andra hand

Om innehavaren av bostaden hyser någon eller något på ett sådant sätt att det är till skada för föreningen eller någon medlem

Om bostaden vanvårdas

Om föreningen efter beslut utan anledning vägras tillträde till lägenheten

Om innehavaren bedriver brottslig verksamhet i sin bostadsrätt