Fastighetsservice

Omfattning av fastighetsservice vid Brf Hasselbacken i Knivsta


OBS!
Alla synpunkter och klagomål angående fastighetsservicen skickas till Styrelsen eller vicevärden Skötsel av gräsmattor

 

 • Vårrengöring
  Räfsning av gräsytor samt upptagning av löv och skräp. Kvistar skall tas bort och inte klippas ner med gräsklippare.

 • Gödning och kalkning
  Spridning av gödselmedel och kalk skall göras vid behov om inte spridning av gräsklipp är tillräcklig.

 • Kantskärning
  Kantskärning av gräsytor mot gångplattor.

 • Klippning
  I början av sommaren klipps gräsmattan. Sista klippningen före vinter klipps högre. Putsklippning skall ske 4 ggr/år runt träd, buskar, staket och fasta föremål.

 • Höstrenhållning
  Upptagning av löv, skräp och övrigt trädgårdsavfall manuellt eller maskinellt.Skötsel av häckar, buskar och mindre träd

 

 • Häckar
  Häckarna skall klippas så att gångvägar, hus, räcken, papperskorgar, belysning och parkeringar är fria från överhäng och påverkan.

 • Häckar vid byggnader skall ej vara högra än fönsterblecken. Avstånd från vägg.

 • Trimning av häckar.

 • Hel nedklippning av häckar sker efter anmodan.

 • Beskärning av träd och buskar
  Mindre träd och skall beskäras så att gångvägar, hus, räcken papperskorgar, belysning och parkeringsplatser håll fria med god marginal, fria från överhäng och påverkan.
  Större beskärningar samt beskärning av bärbuskar skall utföras av arborist.


 • Ogräsrensning
  Ogräsrensning vid häckar, buskar och träd görs vid behov.Skötsel av asfalt, sten och gårdsytor

Städning av gårdsytor samt rensning mellan stenplattor.

Rutinmässig städning sker löpande vid entréer och lekplatser samt punktinsatser vid övriga asfalts- och gårdsytor.

 • Dagvattenbrunnar

 • Sophantering
  Rutinmässig städning av soprum innefattande uppsamling av löst skräp samt sopning av golv vid behov. Tömning av sopkorgar inom området efter behov.


 • Lamp-/belysningsrond efter behov eller på anmodan.Syn av utemiljö

 

Styrelsen och fastighetsskötare genomför tillsammans syn av utemiljön vår och höst. Åtgärder enligt anteckningar efter syn skall innehålla vad som skall debiteras separat. Vid synen finns möjlighet för båda parter att föreslå och diskutera förbättringar avseende fastighetsskötseln vilka även kan utgöra beslutsunderlag till förändringar i detta avtal.Undercentraler

 

Undercentralerna i hus 5 och 29 skall kontrolleras varje vecka. Kontrollerna skall dokumenteras i driftjournalerna.Tvättstugor

Vid tvättstugor hus 1,3,5,15,19,25 samt 29 skall kontroll och tillsyn göras veckovis. Tömning av sopsäck samt enklare reparations- och underhållsarbete utförs.


Yttertak

 • Enplanshus: kontroll av takpannor, som byts vis behov, samt rensning av takrännor.

 • Flervåningshus: arbete på tak får endast utföras av auktoriserad/certifierad person.  Arbete i lägenheter


  • Arbete i lägenhet som beställs av medlemmar, bekostas av medlemmen.  Vinterunderhåll

  • Snöröjning och sandning/saltning
   Plogning/manuell röjning ske i erforderlig omfattning av områdets gångbanor, trappor, parkeringar och fordons vägar. Sandning vid risk för halka. Trappor skall saltas.

   

  Har du synpunkter eller ett klagomål angående fastighetsservicen skall detta skickas till

  Styrelsen eller vicevärden